Asarto Tusz Do HP 933XL CN056AE OffiCEJET 6100/6600/7110/7610/7612 yEllow

39.99

Opis

ProDukTy Asarto oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.
ProDukTy Asarto posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż oryginAlnE.
To znACzy, żE kArTriDżE Asarto pozwAlAją nA wyDrukowAniE znACzniE większEj liCzby sTron niż oryginAlnE kArTriDżE. ProDukTy Asarto zosTAły przEbADAnE w TEsTACH DrukująCyCH przy 5% zACzErniEniu sTrony wg normy ISO 24711. JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność kArTriDżA wysokA. KArTriDżE Asarto są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE.
ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.
MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE: NIE DEklArACjA MSDS: NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: CN056AE Kolor:: yEllow (żółTy) KompATybilnE urząDzEniA:: HP OffiCEjET 6100/6600/6700/7110/7610/7612 ProDuCEnT OEM:: HEwlETT PACkArD ProDuCEnT:: Asarto RAporT ISO: NIE RAporT TUV: NIE Typ:: 933YXN WięCEj informACji:: www.Asarto.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 825 /OryginAł::

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Asarto Tusz Do HP 933XL CN056AE OffiCEJET 6100/6600/7110/7610/7612 yEllow

dyski przenosne
, 1070
, bmw x 5 opinie
, intel core i5-4440

yyyyy

Asarto Tusz Do HP 933XL CN056AE OffiCEJET 6100/6600/7110/7610/7612 yEllow
Przewiń do góry