HP 300 CZARNY (CC640EE)

83.87

Opis

OryginAlny, CzarnyTusz firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. CzArnE wkłADy ATrAmEnTowE HP 300 pozwAlAją DrukowAć lAsErowEj jAkośCi DokumEnTy TEksTowE i obrAzy oDpornE nA blAknięCiE. TEn oryginAlny wkłAD ATrAmEnTowy HP ofErujE łATwE w obsłuDzE funkCjE po przysTępnEj CEniE.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 300 Kolor:: blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA:: HP DEskjET D1660; HP DEskjET D2560; HP DEskjET D2660; HP DEskjET D5560; HP DEskjET F2480; HP DEskjET F4580; HP ENVY 110; HP PHoTosmArT C4680; HP PHoTosmArT C4780; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0.05 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 200 /OryginAł:: OryginAlny

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze oryginalne

HP 300 CZARNY (CC640EE)

laptop opinie
, dvd r
, aqua 2
, xbox 360 pc adapter
, 10n
, płyta cd cena
, sharkoon sgs 4

yyyyy

HP 300 CZARNY (CC640EE)
Przewiń do góry