HP Tusz HP 703 Do DEskjET Ink ADvAnTAgE F730/735 250 sTr. CMY

51.96

Opis

OryginAlny, Trójkolorowy Tusz firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. Dzięki kAsETom z ATrAmEnTEm HP 703 możEsz oszCzęDzić więCEj śroDków. TAniE, pojEmnE TrójkolorowE kAsETy HP umożliwiAją niEDrogą rEAlizACję wyDruków o jAkośCi DrukArki lAsErowEj. WyDruki nADAjąCE się Do ArCHiwizACji, oDpornE nA blAknięCiE, nAwET nA zwykłym pApiErzE. SprAwDzonA jAkość oryginAlnyCH wkłADów HP.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 703 Kolor:: CMY (CyAn, mAgEnTA, yEllow) KompATybilnE urząDzEniA:: DEskjET Ink ADvAnTAgE F735; HP PHoTosmArT Ink ADvAnTAgE K510A; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0.07 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 250 /OryginAł:: OryginAlny

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze oryginalne

HP Tusz HP 703 Do DEskjET Ink ADvAnTAgE F730/735 250 sTr. CMY

hp 8300
, dell latitude 3510
, ryzen 5 2500u
, klawiatury tracer
, acer aspire 5 test
, mac book
, i5 7200u opinie
, logitech mk270
, galaxy tab a6 etui
, adapter do dysku ssd
, lenovo c340
, prolite xub2792qsu-b1

yyyyy

HP Tusz HP 703 Do DEskjET Ink ADvAnTAgE F730/735 250 sTr. CMY
Przewiń do góry