Tiom Tusz Do HP 343 460/5740/5940/6520/6620

38.76

Opis

ProDukTy TiOM oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.
ProDukTy TiOM posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż proDukT proDuCEnTA DrukArki.
JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność TonErA wysokA.TonEry TIOM są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE. ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.
MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE:NIE DEklArACjA MSDS:NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]:1 KoD OEM::C8766EE Kolor::CMY (CyAn, mAgEnTA, yEllow) KompATybilnE urząDzEniA::HP DEskJET 460C, 460Cb, 460wbT, 460wf;HP DEskJET 5740, 5740xi, 5743, 5745, 5748;HP DEskJET 5940, 5943;HP DEskJET 6520, 6540, 6540D, 6540DT, 6540xi;HP DEskJET 6543, 6545, 6548;HP DEskJET 6620, 6620xi, 6623, 6628;HP DEskJET 6830v; ProDuCEnT OEM::HEwlETT PACkArD ProDuCEnT::TiOM RAporT ISO:NIE RAporT TUV:NIE RoDzAj wkłADu::rEfAbrykowAny Typ::343CMY WięCEj informACji::www.Tiom.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:330 WyDAjność OEM (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:330 /OryginAł::

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Tiom Tusz Do HP 343 460/5740/5940/6520/6620

thule backpack
, lenovo yoga i7
, czytnik e booków
, radeon r7
, toner 106a
, antywirusowe

yyyyy

Tiom Tusz Do HP 343 460/5740/5940/6520/6620
Przewiń do góry