Tiom Tusz Do HP 56 DJ 450Cbi/5500/5600

28.65

Opis

ProDukTy TiOM oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.
ProDukTy TiOM posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż proDukT proDuCEnTA DrukArki.
JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność TonErA wysokA.TonEry TIOM są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE. ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.
MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE:NIE DEklArACjA MSDS:NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]:1 KoD OEM::C6656AE Kolor::blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA::HP DEskJET 450Cbi, 450Ci, 450wbT;HP DEskJET 5145, 5150, 5150C, 5150v, 5150w, 5151, 5160, 5168;HP DEskJET 5500, 5550, 5550v, 5550w, 5551, 5552;HP DEskJET 5600, 5650, 5650v, 5650w, 5652, 5655;HP DEskJET 5850; ProDuCEnT OEM::HEwlETT PACkArD ProDuCEnT::TiOM RAporT ISO:NIE RAporT TUV:NIE RoDzAj wkłADu::rEfAbrykowAny Typ::56B WięCEj informACji::www.Tiom.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:520 WyDAjność OEM (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:520 /OryginAł::

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Tiom Tusz Do HP 56 DJ 450Cbi/5500/5600

avg antyvirus
, najlepsze mikrofony
, skiller sgh3
, samsung urządzenie wielofunkcyjne

yyyyy

Tiom Tusz Do HP 56 DJ 450Cbi/5500/5600
Przewiń do góry